බාගත

සහතික කිරීම

 • pdf
  ඉවත දැමිය හැකි විනිවිද පෙනෙන වෙස් මුහුණු සඳහා EU සැලසුම් පේටන්ට් බලපත්‍රය
 • pdf
  EU විසින් Neutral Eletrode හි පේටන්ට් බලපත්‍රය නිර්මාණය කරන ලදී
 • pdf
  උදාසීන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ පේටන්ට් බලපත්‍රය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් නිර්මාණය කරන ලදී
 • pdf
  Biocompatibility Report-Skin Irritation Test
 • pdf
  Biocompatibility Report-Skin Sensitization Test
 • pdf
  Biocompatibility Report-Vitro Cytotoxicity Test
 • pdf
  FDA-ඇලවුම් ඉලෙක්ට්රෝඩ පෑඩ්
 • pdf
  FDA-ඉවත දැමිය හැකි ECG ඉලෙක්ට්රෝඩය
 • pdf
  FDA-Muscle massager
 • pdf
  FDA-TENS සහ EMS උපාංගය