බාගත

බාගත

 • pdf
  Biocompatibility Report-Skin Irritation Test
 • pdf
  Biocompatibility Report-Skin Sensitization Test
 • pdf
  Biocompatibility Report-Vitro Cytotoxicity Test
 • pdf
  FDA-ඇලවුම් ඉලෙක්ට්රෝඩ පෑඩ්
 • pdf
  FDA-ඉවත දැමිය හැකි ECG ඉලෙක්ට්රෝඩය
 • pdf
  FDA-Muscle massager
 • pdf
  FDA-TENS සහ EMS උපාංගය